Pieniądze

Niealimentacja wobec dziecka – czym jest i jakie rodzi konsekwencje?

Niepłacenie alimentów jest poważnym problemem, który dotyka wiele rodzin w Polsce. Alimenty to świadczenie finansowe, które jedno z rodziców jest zobowiązane płacić drugiemu rodzicowi lub opiekunowi prawnemu dziecka po rozwodzie lub separacji, bądź też dziecku – w przypadku, gdy jest ono pełnoletnie. Świadczenie alimentacyjne ma na celu zapewnienie dziecku odpowiednich środków do życia i zaspokojenie jego potrzeb materialnych, takich jak jedzenie, ubranie czy opieka medyczna.

Uchylanie się od płacenia alimentów

Niepłacenie alimentów jest nie tylko nieuczciwe, ale także niezgodne z prawem. W Polsce obowiązuje Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, która definiuje obowiązki rodziców względem swoich dzieci. Ponadto, kwestie te reguluje także Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, która określa sankcje za uchylanie się od płacenia alimentów. W przypadku nieuregulowania należności, sąd może orzec wobec dłużnika grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Co więcej, w przypadku, gdy sprawca czynu określonego w art. 209 § 1 k.k. naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ostatecznie sprawa może trafić do komornika.

Warto pamiętać, że niealimentacja to problem, który ma również głębsze konsekwencje. Dla dziecka brak wsparcia ze strony rodzica oznacza brak koniecznych środków do życia i może prowadzić do problemów zdrowotnych, braku możliwości rozwoju oraz trudności w nauce. Aspekt zaniedbania ze strony rodzica może prowadzić ponadto do braku poczucia bezpieczeństwa i destabilizacji emocjonalnej.

Dlaczego dłużnik nie reguluje swoich zaległości?

Uchylanie się od płacenia alimentów może być spowodowane różnymi przyczynami. Czasem jest to brak środków finansowych, czasem brak chęci zaspokojenia potrzeb dziecka, a czasem po prostu brak odpowiedzialności. Niezależnie od przyczyny, niepłacenie alimentów często przyczynia się do cierpienia dziecka.

Warto pamiętać, że alimenty to nie tylko obowiązek prawny, ale przede wszystkim obowiązek moralny wobec własnych dzieci. Rodzice powinni pamiętać, że dziecko ma prawo do odpowiedniego wychowania i zaspokojenia swoich potrzeb, niezależnie od tego, czy rodzice są razem czy zdecydowali się na rozwód. Niepłacenie alimentów oznacza nie tylko nieodpowiedzialność wobec dziecka, ale także brak szacunku dla prawa i obowiązków wobec innych.

Jeśli rodzic znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie jest w stanie płacić alimentów, powinien zwrócić się o pomoc do odpowiednich instytucji. Może to być m.in. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie lub Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Warto również skonsultować się z prawnikiem, aby uzyskać pomoc w ustaleniu odpowiedniej kwoty alimentów.

W przypadku niepłacenia alimentów rodzicowi opiekującemu się dzieckiem przysługuje również prawo do zwrotu kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. W takiej sytuacji należy zwrócić się o pomoc do sądu rodzinnego lub do komornika, który będzie przeprowadzić postępowanie egzekucyjne wobec obowiązanego dłużnika.

Niniejszy artykuł powstał w ramach współpracy z Kancelarią Adwokacką Płaza Głąb sp.p. z siedzibą w Katowicach.

Dodaj komentarz